by

MINISTERIU EDUKASAUN, JUVENTUDE NO DESPORTO HALAO KAMPAÑA HO REKUPERA APRENDEZAJEN HO SEGURU

Ermera-RACAF- Ministeru Edukasaun, Juventude no Desportu [MEJD] no UNICEF inisiativa  Rekupera Aprendezajen ho Seguru’  ho nia objetivu atu promove hahu’ fali prosesu aprendizajen iha eskola ba manorin, estudante no inan aman, labarik sira hodi  kontinua atu proteje komunidade no eskola husi transmisaun Covid- 19 ba estudantes sira.

Derector  Nasional  Intereino Diresaun Nasional Ensino Basiku Tomas Pereira  afirma objetivu atu promove  importansia husi edukasaun kontinua aprende ba labarik manorin nain komunidade en jeral  enkoraja estudantes fila fali ba eskola tamba durante Covid-19 no estado emerjensia eskola hotu taka, lia hirak  ne’e hato’o  iha intervista espesial iha eskola basiku  4 de setembro Railaco -Vila,  kuarta feira (30 09 20).

“ Ministeriu  MEJD halao koperasaun  parte ministeriu da Saude  hodi  re ativa eskola sira iha munisipio ermera oinsa  kumpri nafatin    regras saude nian iha prosesu  aprendezajen ‘’ dehan Derector  nasional  intereino diresaun nasional ensino basiku

Iha  parte seluk supertendente Edukasaun munisipio Ermera Gaspar  Monteiro Gomes kompesa katak eskola hotu iha munisipio ermera hahu  fali ona prosesu aprendezajen maibe eskola ida-idak kumpri nafatin regras husi ministerio da saude nian hanesan uza maskra fase liman ho sabaun no  distansia social.

Programa Kampaña  ho Rekupera Aprendezajen ho Seguru ne’e Ministeru Edukasaun, Juventude no Desportu [MEJD  halao kolaborasaun  hamutuk ho Sekretariu Estadu Komunikasaun Social (SECOMS) UNICEF no parseiru dezenvolvimentu sira iha Timor-Leste.

Tuir observasaun RACAF Ermera katak kuase eskola hotu iha munisipio Ermera  hahu husi posto administrativo to’o suku maka halao ona prosesu aprendezajen hanesan babain maibe kumpri nafatin regras husi ministeriu da Saude.

Report            : Joaninha Morreira Nhew ba Radio Café Ermera

Editor            : Ninu Maia

Comment