by

UNIAUN AGRIKULTURES ERMERA LUTA DEFENDE DEREITU POVO NIAN ASESU BA RAI

Ermera-RACAF-  Uniaun agrikultures  Ermera hanesan organizasaun kamponeses  ida ne’ebe halibur tos nain sira iha munisipio ermera atu espira no luta  ba sosiadade ida justu igual no sustentabel.

Tuir prezidente altual Uniaun Agrikultures Ermera Albertu Martin Guteres hateten UNAER nia luta ba rai durante tinan 2000 ho objetivo ida katak oinsa atu foti fila rai nebe malae sira foti husi beala sira.

“ Misaun  Uniaun agrikultures  Ermera ( UNAER) nian atu luta ba defende dereitu  povo nian asesu ba rai hodi oinsa  hamoris povo liu husi  produsaun agrikultura  sustentabel no haforsa ekonomia ba komunidade kbi’it laek sira’’  lia hirak ne’e hato’o husi prezidente altual  Uniaun Agrikultures  Ermera  Albertu Martin Guteres iha sentro UNAER Maudiu Gleno (09 10 2020)

Maibe Albertu Martin Guteres  nia haforsa liu tan durante UNAER hari kapasita ona tos nain sira halo tos exemplar, alvokasia ba problema rai entre malae ho komunidade, no hari viveiros ba agrikultures sira.

Tuir observasaun RACAF Ermera katak Uniaun Agrikultures Ermera hari ona membro sira iha posto administrativo Atsabe, Hatulia, Letefoho, Ermera no Railaco hodi haforsa ezistensia UNAER nian iha baze sai forte liu tan.

Report            : Ninu Maia ba Radio Café Ermera

Editor            : Ninu Maia

Comment