by

MEMBRO POLISIAMENTO KOMUNITARIO NAIN 30 SIMU TOMADE DE POSE IHA SUKU LIQUIMEIA POSTO ADMINISTRATIVO ERMERA

Ermera-RACAF- Membro Konselho  Polisiamento Komunitario (KPK) suku Liquemeia nain 30 simu tomade de pose husi  Segundo Komandente PNTL munisipiu Ermera iha  kinta feira (01 10 2020)

Segundo Komandente PNTL munisipiu Ermera supirintendente Komandante Exersisiu Ludgerio Madeira Lay  hateten nia parte halao deit servisu ne’ebe Segundo komandante sesante halao tia ona iha suku sira iha munisipio Ermera hodi hari estrutura Konselho  Polisiamento Komunitario ajuda servisu Ofisial  Polisia Suku (OPS) iha suku nia laran oinsa kontribui ba paz no estabiliadade iha suku Liquemeia.

‘’ entre tanto PNTL munisipio Ermera sei hari mos estrutura Konselho  Polisiamento Komunitario iha suku seluk hodi indentifika problemas sira konaba krime violensia domestika hodi hato’o ba parte siguransa prosesa tuir lei ne’ebe iha ‘’  dehan Segundo komandante ne’e iha suku liquimeia kinta feira (01 10 2020)

Predente Autoridade Munisipio Ermera Jose Martinho Dos Santos Soares hateten ‘’simu knar hanesan Konselho  Polisiamento Komunitario (KPK) ne’e todan ida hodi responsabilidade sevisu iha ita nia suku no munisipio hodi kontribui paz no dezenvolvimentu nasional.

Xefe do suku Liquimeia Avelinho Menezes dos Santos agradese ba PNTL Munisipio Ermera ne’ebe estabelese ona Konselho Polisimento Komuntario  hodi kontrui ba paz no reduz krime iha suku ida ne’e.

‘’ tamba suku ne’e sempre  mosu problema komunidade ho komunidade ne’ebe hadau malu rai, violensia domestika no problema seluk  sempre akontese espera ho estrutura KPK foun ne’ebe estabele ona ne’e  bele reduz problema ne’ebe durante  mosu,  dehan xafe suku Liquimea.

Membro Konselho Polisiamento Komunitario iha suku Liquimeia hamutuk 30 ne’ebe mai husi aldei 6  hanesan Liquimeia, Hatuletan, Sinlelo, Titihar, Poehei, Tidir no  fasilita husi Fundasaun Ázia.

Report            : Ninu Maia ba Radio Café Ermera

Editor            : Ninu Maia

Comment