by

Ministerio Públiku Entrega Motor 5 Ne’ebe Polisia Transito prende ba Patrimonio Estado

ERMERA-RACAF- Ministerio Públiko Entrega Motor Lima  (5) Ne’ebe Prende Husi Polisia Transito munisipiu Ermera ba Patrimonio Estado Iha Segunda Feira, 19-10-2020.

Procurador Distrital Dili, Delegasaun Ermera Simião Brites Seizes hateten motor hirak  intrega ba estado tamba prende husi Polisia Transitu munisipiu Ermera.

‘’Tamba   motor hirak ne’e para tinan barak ona iha Edifisiu Ministerio Públiku  nia oin nain ba motor hirak la lori dukumentus koprovativu ruma hatudu ba PNTL departamentu transitu tamba ne’e Ministerio Públiku diside ona ba patrimonio estadu’’. Dehan Procurador Distrital Dili, Delegasaun Ermera

Iha fatin hanesan Director Nasional Monitorizasaun Domingos Freitas relata motor hirak ne’e Ministerio Públiku  diside ona ba patrimonio estadu atu nune’e patrimonia estado maka jere bele mos fan ba públiku hodi hatama reseitas ba estado.

‘’ sasan hirak ne’e apavor ona ba estadu, patrimonia estado maka jere liu husi ministerio financas nia okos no bele transfere ba ministerio seluk ne’ebe presisa’’. dehan Director Nasional Monitorizasaun

 Motor hirak ne’ebe intrega ba patrimonia estado tamba la iha dokumentos no para kleur iha Edefiu Ministerio Públiku tamba ne’e Ministerio Públiku diside oinsa entrega ba estado, aktividade ne’e halao ba dala rua ona iha munisipio Eremar no aktividade hanesan  sei  halao ba munisipio sira seluk iha tereitoria Timor- Leste laran tomak.

Report            :Belcior Alves ba Radio Café Ermera

Editor            : Ninu Maia

Comment