by

ASSOSIASAUN HAK HALAO WORKSHOP ESKRAVIDAUN SEKSUAL IHA II GUERA MUNDIAL BA PROFESÓR/A SIRA

ERMERA-RACAF- Assosiasaun HAK halao workshop eskravidaun seksual iha II guera mundial ba profesór/a sira iha municipal ermera kuarta feira 20-10-2020.

Objetivo husi workshop ne’e atu habelar istória segundu guera mundial nian ba profesór/a  sira hodi hatutan ba jerasaun foun liu-liu ba estudantes sira.

Ba Jornalista Radio Café Ermera vice Director Asosiasaun HAK Xisto Dos Santos hateten iha workshop ida ne’e nudar esforsu ida ne’ebe HAK halo hodi haklaken resultado peskisa konaba akontsemento tempu passado ne’ebe militar Japaun komete hasoru ita nia inan feton sira iha Segundo Guera Mundial

’ workshop istória Jugun Lanfu Eskravidaun Seksual iha tempu okupasaun tropas japaun iha timor – leste komesa husi 1942-1945 hodi habelar ba profesór/a no hatutan ba estudantes sira atu hatene istória nu’udar obra ida ba povo no ba nasaun’’ dehan vice director asosiasaun hak iha salaun ex.penda gleno.

Alende ida  ne’e sekreteario munisipal munisipio  Ermera Antonio Alves hateten atu hatutan nafatin historia ba futuru mai husi jerasaun foun sira no nia espera katak ba futuru jerasan foun sei haforsa nafatin istória Timor nian ba mundo.

Partisipa iha workshop ba loron ida ne’e mai husi derector servisu edukasaun municipal Ermera, sekreteario municipal, profesór/a  husi eskola EBC husi postu Atsabe, Ermera, Hatolia, Letefoho, no Railaco.

Report            : Ninu Maia ba Radio Café Ermera

Editor            : Ninu Maia

Comment